Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : 07.00.02. / Купрієнко Сергій Анатолійович ; КНУ імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Рубель В. А. — Київ : [б. в.], 2013. — 250 с.

 

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація by A.Skromnitsky


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2013.
У дисертаційній роботі досліджено суспільно-господарський устрій держави інків імперського періоду. Встановлено причини та передумови, що призвели до швидкої експансії інків в XV–XVI ст., а саме, інтенсивний розвиток землеробства в долині Куско та висока густота населення в ній. В результаті означеної експансії приблизно за сто років інкам вдалося утворити найбільшу за розмірами державу Доколумбової Америки.
З’ясовано, що задля підкріплення обґрунтувань своїх завоювань інки на чолі з правителем Пачакутіком Інкою Юпанкі вдалися до реформ у сфері культу та храмового господарства, і вивели на авансцену синкретичного верховного бога Віракочу, а так звані «храми Сонця» поєднували у собі культи численних богів різних народів, кланів і общин. В той же час здійснювались реформи календаря, мов, землеволодінь і землекористування, суспільного і територіального устрою, системи сховищ, комор і складів, поштарської служби, торгівлі і товарного обігу, виробництва, в тому числі перехід до великого мануфактурного (ткацькі, ювелірні, зброярські майстерні тощо). Важливим інструментом у поступовому «одержавленні» господарства зіграли переселенці-мітмаки і слуги йана та акльа. Застосування інками ефективної системи організації праці дозволило їм контролювати всі наявні людські трудові ресурси, вести їх статистично-демографічний облік та використовувати задля виконання численних виробничих завдань державного значення (будівництва, ремонту, прокладання шляхів, гірничої справи, транспортування тощо), результати яких неабияк вражали європейців.
Загалом, запропоновано розглядати суспільство інків як традиційне ієрархічне, диференційоване, багатоетнічне, колективізоване на базі общин, що завдяки своїм здобуткам у багатофункціональному господарстві з великим ступенем розподілу праці та за допомогою поступового і динамічного переходу до командно-адміністративного управління та швидких завоювань перейшло до етапу створення єдиної «андської цивілізації» у межах імперського типу державності.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — всемирная история. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. — Киев, 2013.
В диссертационной работе исследован социально-экономический строй государства инков имперского периода. Установлены причины и предпосылки, которые привели к быстрой экспансии инков в XV–XVI вв., а именно, интенсивное развитие земледелия в долине Куско и высокая густота населения в ней. В результате упомянутой экспансии примерно за сто лет инкам удалось образовать самое большое по размерам государство Доколумбовой Америки.
Выяснено, что ради обоснования своих завоеваний инки во главе с правителем Пачакутиком Инкой Юпанки прибегли к реформам в сфере культа и храмового хозяйства. «Первая реформа культа» была проведена Пачакутеком около 1438 г. и состояла в объединении храмовых хозяйств, упорядочении церемоний и ритуалов и была вызвана как значительными завоеваниями Пачакутика Инки Юпанки после войны с чанками и узурпацией власти поддержавшими его кланами Ананкуско, так и необходимостью укрепления своего господствующего положения. «Вторая реформа Пачакутика» была осуществлена между 1465–1466 гг. и 1470–1471 гг. после успешного завоевания региона Кольа (прародины этнических инков) и устранения главного конкурента — правителя Чучи Капака. Целью реформы было обоснование возвеличивания бога Виракочи, бога-творца, который «правил миром и отдавал приказы Солнцу», и тем самым закрепление власти правящей инкской группировки Ананкуско, во главе которой и стоял Пачакутек, а после него — его сын Тупак Инка Юпанки. Последний за время своего правления (ок. 1471–1493) в несколько раз увеличил территорию империи и одновременно, продолжая дело отца, активно создавал на завоеванных территориях, наряду с государственными и личными императорскими, унифицированные, могущественные храмовые хозяйства.
В то же время осуществлялись реформы календаря, языков, землевладений и землепользования, общественного и территориального устройства, системы хранилищ, амбаров и складов, почтовой службы, торговли и товарного обращения, производства, в том числе переход к большому мануфактурному (ткацкие, ювелирные, оружейные мастерские и т.п.). Имперская политика инков в целом сводилась к расширению влияния государства в общественной и хозяйственной жизни. Общественный строй империи инков базировался на старых андских образцах институтов родового строя, когда административная и судебная власть объединялись в руках патриархального правителя, что в свою очередь позволяло клану инков руководить государством через разветвленный бюрократический аппарат. Характерной особенностью общественных отношений в Тавантинсуйу было то, что после завоеваний инки узурпировали судебную власть правителей провинций и передали ее вместе с некоторыми административными и военными функциями своим наместникам. Поэтому власть инкских правителей, органически связанная с клановым устройством столичного города Куско, находилась в определенном противостоянии с властью провинциальной элиты, что во многом расшатывало устои империи. Само же общество состояло из таких главных элементов как имперская верхушка, местная элита, община, каждый их которых в свою очередь был также дифференцированным. В самом низу общественной иерархии находилась община, имевшая целостную дуальную внутреннюю структуру, трехуровневую внешнюю архитектуру власти, четырехчленное территориально-пространственное деление и входившая в состав общин высшего порядка согласно пятеричной и десятичной систем, что и обусловливало ее универсальный многоуровневый характер. Важным инструментом в постепенном «огосударствлении» хозяйства сыграли переселенцы-митмаки и слуги йана и акльа. Применение инками эффективной системы организации труда позволило им контролировать все имеющиеся человеческие трудовые ресурсы, вести их статистически-демографический учет и использовать для выполнения многочисленных задач государственного значения (строительства, ремонта, прокладывания дорог, добычи металлов, транспортировки и т.п.), результаты которых поражали воображение европейцев.
В целом, предложено рассматривать общество инков как традиционное иерархическое, дифференцированное, полиэтническое, коллективизированное на базе общин, которое, благодаря своим достижениям в многофункциональном хозяйстве с большой степенью разделения труда и с помощью постепенного и динамического перехода к командно-административному управлению и быстрым завоеваниям, перешло к этапу создания единой «андской цивилизации» в пределах имперского типа государственности.
Thesis for the degree of candidate of science (history), specialty 07.00.02 — World History. — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. — Kyiv, 2013.
In the thesis on the basis of a complex of sources and historical scientific works the social and economic system of the Inca state of the imperial period is investigated. The reasons and preconditions which led to fast inca expansion in XV-XVI centuries, namely, intensive development of the agriculture in a valley of Cuzco and high density of the population in it, are established. Approximately for hundred years it had been possible to form the biggest pre-Colombian state in the sizes.
It is found out that for the sake of reinforcement of substantiations of the gains the incas led by governor Pachakutiq Inca Yupanqui resorted to reforms in sphere of a cult and a temple economy, and have deduced on a proscenium of syncretic Supreme god Wiracocha, and so-called «Sun temples» united in cults of numerous gods of different people, clans and communities. At the same time reforms of a calendar, languages, landed properties and land tenure, the public and territorial administration, system of storehouses, barns and warehouses, post service, trade and the commodity reference, manufacture, including transition to big manufactory (weaving, jewelry, weapon workshops, etc.) were carried out. Immigrants-mitmaq and servants yana and aclla played an important role in gradual transformation of an economy into state one. Application by incas of effective system of the organization of work allowed them to supervise all available human manpower, to conduct statistically their demographic account and to use for the sake of numerous problems of the state value (for building, repair, making of roads, extraction of metals, transportation, etc.) which results amazed imagination of Europeans.
As a whole, it is offered to consider a society of the incas as traditional hierarchical, differentiated, polyethnic, collectivized on the basis of communities which passed to a stage of creation of a form of «Andean civilization» within imperial type of statehood due to the achievements in a multipurpose economy with the big degree of division of labour, and by means of gradual and dynamic transition to its command-administration managerial control also in order to fasten gains.
Keywords: Доколумбова Америка, імперія інків, інки, командно-адміністративне управління, Перу, суспільно-господарський устрій, центральні Анди, Доколумбова Америка, империя инков, инки, командно-административное управление, Перу, социально-экономический строй, центральные Анды, pre-Columbian America, the Inca Empire, Inca, administrative command system, Peru, social and economic system, the central Andes
Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореферат дисертації

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореферат дисертації

Куприенко С. А. Социально-экономический строй империи инков Тавантинсуйу : автореферат диссертации.

Kupriienko S. A. The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu : author’s abstract of dissertation.

Continue reading

Фернандо де Сантильян. Выдержки из его “Доклада о начале, проихождении, политике и управлении Инков” (1555)

Фернандо де Сантильян. Выдержки из его “Доклада о начале, проихождении, политике и управлении Инков” (1555).
Fernando de Santillan (Hernando de Santillán). RELACION DEL ORIGEN, DESCENDENCIA, POLITICA Y GOBIERNO DE LOS INCA (1555).

Сведения исключительно об инках извлечены мною из этой книги:
– Fernando de Santillan. Relacion del orígen, descendencia, política y gobierno de los incas // Tres relaciones de antigüedades peruanas. – Madrid, 1879.

Пункт 9: О главах 4 суйу.

П.14: стр. 22: О ревизорах.

П. 15: О другие ревизорах:

П. 16: О количестве скота на душу населения, и доли солнца, вак, касиков и инки:

П. 17: О распределении женщин и мужчин для браков.
П. 18: О передаче и наследовании власти инками: либо при жизни к любимому сыну, либо брата, если Инка умирал.
П.19 и П.20: главу пачаки выбирали после его смерти из самой пачаки. А именно очаманчая («боящийся согрешить»). И т.д. Либо это мог быть его брат.
П.21. Наследование имущества.
П.25. Отсутствие судебных издержек для спорящих сторон. Что очень расхваливали индейцы и осведомленные испанцы.
П.26. Поклонялись Солнцу – мужчины, Луне – женщины. Поклонялись также Земле, их матери, Дню, и звездам. Девы Солнца производили одежду из шерсти и хлопка, а также асуа для жертвоприношений.
П.27. Поклонение Земле. В основном поклонялись беременные женщины или те, что уже на сносях.
П.28. Поклонение вакам якобы недавнее и учреждено Тупаком Инкой. Легенда: что беременная им его мать услышала из живота, что Творец земли находиться у юнгов в долине Ирма (т.е. там, где Пачакамак). Повзрослев и узнав об этом, Тупак Инка пошел в эту долину. Пробав там 40 дней в молитвах он услышал Пачакамака от, что тот является «Создателем всех вещей здесь внизу» , а Солнце – это его брат, давший существование тому, что в верху (в Сьерре). Так как у камня Пачакамака была жена и дети, то он попросил у Инки, чтобы тот построил ему дом для них. Что он и приказал сделать Этим домом стала великая вака Пачакамака (т.е. пирамида). Пачакамак – это «тот, кто дает существование земле». После этого название долины было изменено с Ирма на Пачакама. У Пачакамака было четверо сыновей, и он попросил Инку построить для них дома: одному – в долине Мала (8 лиг оттуда), второму – в Чинча (25 лиг), – третьему – в Андавайлас, возле Куско, а четвертого сына он хотел отдать Тупаку Инке, чтобы он за ним присматривал и давал бы ответы обо всем, чтобы он не спросил. Ваки могли сами порождать новые ваки, которым в свою очередь создавали дова и святилища.
П.29: мумии Инков имели своих слуг-янакон, чакарас, скот и женщин.
П.34: в завоеванных провинциях перво-наперно назначались поля для Инки (маис, кока и перец), потом – для Солнца и индейцев-митимаев, которые их бы обрабатывали, и скот и те, кто за ним будет смотреть. В «своем доме в любой провинции» Инка назначал мамакон, и обеспечивал их всем необходимым из своих податей. Они производили одежду. Менее значимые девушки «аклья» обеспечивались тоже и они производили также одежду.
П.36. Инка из любой провинции набирал себе янаконов в любом количестве. Их отбирали из наилучших, и чаще – из сыновей курака. Они не подчинялись кураке и не учитывалсь им, а только наместнику Инки, который ими распоряжался либо для собственных услуг, либо посылал их в Куско. Других назначали в дома умерших правителей, для обслужживания такого дома и мумии. Точно также Инка отбирал некоторых в качестве митимаев. Все эти индейцы становились неподотчетными кураке, как в вопросе сбора дани, так и повинностей.
П.38: королевские дороги, часки, тамбос.
П.39: склады для войск и при них служащие (ремесленники) всех родов занятий.
П.40: выплата дани и обслуживание Инки. Все с.-х. продукты и ремеслянные изделия какой-либо провинции подлежали выплате в виде дани Инке, но только тех, что там производились. Никто не платил подать больше, чем одним видом предметов.
П.41: дань несли либо в Кско, либо на склады провинции, куда укажет Инка. Общего правила не было, делалось только по желанию Инки.
П.42: Инке персонально служили на войне. Каждая провинция давала воинов, а также для других дел и услуг. Также индейцы не платили подать золотом или серебром, а лишь исполняли повинность по добыче на шахтах Инки. А если в провинции были золотых дел мастера, то они отдавали ему браслеты «чипана», когда 1 варанка давала 1 браслет. И на добычу золота уходил один индеец из «сотни» (пачака).
П.43: все подати и повинности потом же и складировались на складах и распределялись среди самих же жителей.
П.44: существовала иная подать и повинность – для братьев и сестер Инки, владевших домом и состоянием.
П.45: Для оптимизации сбора дани Инка соединял в пару две провинции, с целью, что если в одной будет недоимка, запаздывание с выплатой или отсутствиее чего-либо из подати, то вторая провинция восполняла. При этом в первой местный правитель наказывался.
П.46: за счет собранной дани Инка мог позволить часть раздавать бедным, из-за чего его прозвали «Гуачакойак» – любящий бедных.
П.48: индейцы помогали обрабатывать поля «чакара» кураки и делали для него одежду. И для кураки из каждой сотни-«пачаки» назначалось 2 индейца для обслуживания.
П.49: демографическое разделение общества на 12 групп, из которых плательщиком подати была только одна, т.е. атунруна, называемые в Новой Испании «масегуали»: мужчины от 25 до 50 лет. Также некоторые говорят, что вдовицы и жены атунруна, имевшие детей рабочего возраста тоже платили подать из имения, доставшегося им от мужей.
П. 50: Освобождены от этих податей были только кураки и братья и дети этих управителей, а также те, кого Инка сделал янаконами, эти только служили Инке или лицу, к которому их приставили/отдали.
П.51: подать Инке платили один раз в год. Собираемые с полей Инки плоды: маис, картофель, перец, офощи и коку, относили в Куско в количествах ежегодно определяемых наместниками; все остальное сберегали в хранилищах и приставляли к ним охрану из митайос. Роскошную, изысканную одежду относили в Куско, остальную же складировали в хранилища, в нее одевались служащие Инки, но сама оджеда сатала их собственностью. Перья, золото и серебро, чипана и браслеты относились в Куско, не оставляя ничего кураке. Инка определял количества этих предметов сам при помощи весов, которые он давал како-либо провинции, количества же были небольшие. Также была повинность – приводить танцоров в Куско для исполнения «таки». Во время войны платили подать многочисленным оружием.
П.52: плательщиками подати были пачаки и варанки. Женщины платили подать изготовленной одеждой, мужчины – предметами своей деятельности или ремесла. Внутри сотни или тысячи подать распределялась равномерно, потому выходило, что каждый индеец-плательщик подати за 1 год платил подать 1 единицей одежды (см.п.73), и другими предметами – также.
П.54: земли, поля чакары и имения в каждой провинции предназначенные для Инки и Солнца и для других мест, были собственностью жителей такой-то провинции. Инка лишь выступал покровителем (или верховным владыкой) таких земель или скота и т.п. До завоевания Инками такие земли принадлежали самим индейцам. После падения инков каждый вновь вернул себе свои собственные земли. Также и со стадами лам. Но это касалось провинций, которые по своей воле перешли под власть Инков. Разделение подати было подушным. Точно также нагрузка повинностей была распределена иежду всеми плательщиками подати равномерно.
П.57: курака заботился о лицах, не облагаемых податью, которые не могли работать: старики, дети и т.п. Этих курак, а не каждого отдельного индейца, энкомендеро обязывали выплачивать подать, от чего возникало чрезмерное принуждение рядовых индейцев.
П.60: Все склады и хранилища (особенно, с одеждой) были разграблены испанцами, и тем самым полностью они разрушили всю систему снабжения. Также было и со скотом.
П.72: наведен пример, что если при инках в одной из провинций было 30000 человек, то при испанцах стало меньше 2000. Также индейцы прятали от испанцев-энкомендеро находимое золото и серебро в виде ваз, чтобы те их еще большей податью не обложили.
П.73: Если одежда была изысканной и дорогой, то 1 варанка (1000 индейцев) отдавала подать в 100 одежд.
П.74: вся собранная подать использовалась и потреблялась внутри королевства, поскольку ни с кем оно не вело торговли (что разумеется неверно), так как имело у себя все необходимое.
П.82: индеец во времена инков не мог покинуть провинцию или кураку, даже путем женитьбы, так как жену ему выбирали местную. В случае, если жена была из другого селения, то она переходила жить в селение (пачаку ?) своего мужа. Кураки вели учет всем наличным жителям, а также временно отсутствующим.
П.83: инки давали янаконам также и земли для них самих, чтобы их обрабатывать. Поскольку янаконы были образцовыми работниками и людьми, то Инка часто из их числа формировал /институт/ курак. При испанцах янакон стало столько же сколько и атунруна.
П. 90: по неточным подсчетам индейцев-плательщиков подати было в 1560 году 350 тыс. (т.е. всего жителей было не меньше 1,4-1,75 млн. человек.). /В п.97 сказано, что ныне – меньше 1/3 от численности населения, существовавшего при инках, т.е. всего могло быть – 4,2 – 5,25 млн. человек/.
П.94: не плательщиками подати были происходившие по прямой линии из рода инков, и законнорожденные сыновья курака и отдельных правителей (сеньоров).
П.95: именно кураки 100 индейцев собирали с них подати. Также существовали ревизоры, которые проверяли правильность количества сбора кураками податей.
П.97: индейцы-воины предоставлялись Инке только по случаю войны, а не на постоянной основе. Во времена инков Инке предоставляли янакон столько же сколько при испанцах одному энкомендеро. Ювелиров отправляли в Куско, где они изготовляли золотую и серебряную посуду, им предоставляли чакары, и они не совсем платили подати.
П.102: Инка в каждой провинции назначал чакары и обслугу для обработки в пользу культа Солнца (и отдельно – вакам), а также скот. Индейцы приносили в жертву скот и одежду специально для этого заготовленные по приказу Инки. Частные лица таких жертв из своего имущества не приносили.
П.108: при инках переноска грузов была 1 раз в год, чтобы было вызвано характером единоразовой выплаты подати индейцами. При испанцах переноска стала неупорядоченной и постоянной.
П.115: Инка создал в неприспособленных для жизни землях Анд чакары коки (очень немногочисленные), и поставил для их обработки митимаев, называемых [кука]камайос, собиравших коку для Инков и некоторых управителей в небольштм количестве, потому что она доставалась не всем индейцам. Но из-за ее высокой ценности при испанцах, она стала распространяться среди все.

Куприенко С. А. «Хроника Перу»: Источниковедческий анализ

Куприенко С. А. «Хроника Перу»: Источниковедческий анализ.

 

В этой статье проведен источниковедческий анализ «Хроники Перу» Педро де Сьеса де Леона – фундаментальной работы по истории доколумбовых культур.

Ключевые слова: Хроника Перу, Педро де Сьеса де Леон, Южная Америка, инки, доколумбовые культуры.

Abstract.
In this article is carried out the source study analysis of «Crónica del Perú» by Pedro de Cieza de León as a fundamental work about the pre-Columbian history.

Continue reading

СИСТЕМА ПОСТОЯЛЫХ ДВОРОВ, СКЛАДОВ И ХРАНИЛИЩ В ИМПЕРИИ ИНКОВ (ПОЗДНИЙ ПЕРИОД).

СИСТЕМА ПОСТОЯЛЫХ ДВОРОВ, СКЛАДОВ И ХРАНИЛИЩ В ИМПЕРИИ ИНКОВ (ПОЗДНИЙ ПЕРИОД).

Аннотация.
В этой статье исследованы происхождение, развитие и функционирование как единого целого одной из составляющих экономики государства инков – си стемы постоялых дворов, складов и хранилищ, а также ее тесная взаимосвязь с социальной и административной политикой империи.

Ключевые слова: Анды, Перу, инки, тампу, корпа-васи, постоялый двор, колька, хранилище, мита, община, командно-административное управление.

Abstract.
In this article are investigated the origin, development and functioning of the system of inns, warehouses and storehouses, and also its close interrelation with a social and administrative policy of Inka empire.

[cleeng_content id=”677337524″ description=”СИСТЕМА ПОСТОЯЛЫХ ДВОРОВ” price=”0.59″ t=”article” referral=”0.1″]Истоки системы централизованного распределения

[/cleeng_content]

Куприенко С. А. Источники о системе постоялых дворов, складов и распределения произведенной продукции в Империи Инков

Куприенко С. А. Источники о системе постоялых дворов, складов и распределения произведенной продукции в Империи Инков
Continue reading

Cristóbal de Albornoz. La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas (1580?)

Cristóbal de Albornoz. La instrucción para descubrir todas las guacas del Pirú y sus camayos y haziendas (1580?)

Continue reading

Agustín de Zárate. Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú (1555).

Agustín de Zárate. Historia del descubrimiento y conquista de la provincia del Perú (1555).

Continue reading

Жозе ди Аншиета. СООБЩЕНИЕ О БРАЗИЛИИ И ЕЕ КАПИТАНИЯХ (1584)

Жозе ди Аншиета.

СООБЩЕНИЕ О БРАЗИЛИИ И ЕЕ КАПИТАНИЯХ – 1584

Жозе ди Аншиета

================

©О. Дьяконов, перевод, примечания, 2010
http://terra-brasilis1500.narod.ru

terra-brasilis1500@yandex.ru

================

Скачать текст (pdf):

Жозе ди Аншиета. СООБЩЕНИЕ О БРАЗИЛИИ И ЕЕ КАПИТАНИЯХ (1584)
Continue reading