Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : 07.00.02. / Купрієнко Сергій Анатолійович ; КНУ імені Тараса Шевченка ; наук. кер. Рубель В. А. — Київ : [б. в.], 2013. — 250 с.

 

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація by A.Skromnitsky


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 — всесвітня історія. — Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2013.
У дисертаційній роботі досліджено суспільно-господарський устрій держави інків імперського періоду. Встановлено причини та передумови, що призвели до швидкої експансії інків в XV–XVI ст., а саме, інтенсивний розвиток землеробства в долині Куско та висока густота населення в ній. В результаті означеної експансії приблизно за сто років інкам вдалося утворити найбільшу за розмірами державу Доколумбової Америки.
З’ясовано, що задля підкріплення обґрунтувань своїх завоювань інки на чолі з правителем Пачакутіком Інкою Юпанкі вдалися до реформ у сфері культу та храмового господарства, і вивели на авансцену синкретичного верховного бога Віракочу, а так звані «храми Сонця» поєднували у собі культи численних богів різних народів, кланів і общин. В той же час здійснювались реформи календаря, мов, землеволодінь і землекористування, суспільного і територіального устрою, системи сховищ, комор і складів, поштарської служби, торгівлі і товарного обігу, виробництва, в тому числі перехід до великого мануфактурного (ткацькі, ювелірні, зброярські майстерні тощо). Важливим інструментом у поступовому «одержавленні» господарства зіграли переселенці-мітмаки і слуги йана та акльа. Застосування інками ефективної системи організації праці дозволило їм контролювати всі наявні людські трудові ресурси, вести їх статистично-демографічний облік та використовувати задля виконання численних виробничих завдань державного значення (будівництва, ремонту, прокладання шляхів, гірничої справи, транспортування тощо), результати яких неабияк вражали європейців.
Загалом, запропоновано розглядати суспільство інків як традиційне ієрархічне, диференційоване, багатоетнічне, колективізоване на базі общин, що завдяки своїм здобуткам у багатофункціональному господарстві з великим ступенем розподілу праці та за допомогою поступового і динамічного переходу до командно-адміністративного управління та швидких завоювань перейшло до етапу створення єдиної «андської цивілізації» у межах імперського типу державності.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.02 — всемирная история. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. — Киев, 2013.
В диссертационной работе исследован социально-экономический строй государства инков имперского периода. Установлены причины и предпосылки, которые привели к быстрой экспансии инков в XV–XVI вв., а именно, интенсивное развитие земледелия в долине Куско и высокая густота населения в ней. В результате упомянутой экспансии примерно за сто лет инкам удалось образовать самое большое по размерам государство Доколумбовой Америки.
Выяснено, что ради обоснования своих завоеваний инки во главе с правителем Пачакутиком Инкой Юпанки прибегли к реформам в сфере культа и храмового хозяйства. «Первая реформа культа» была проведена Пачакутеком около 1438 г. и состояла в объединении храмовых хозяйств, упорядочении церемоний и ритуалов и была вызвана как значительными завоеваниями Пачакутика Инки Юпанки после войны с чанками и узурпацией власти поддержавшими его кланами Ананкуско, так и необходимостью укрепления своего господствующего положения. «Вторая реформа Пачакутика» была осуществлена между 1465–1466 гг. и 1470–1471 гг. после успешного завоевания региона Кольа (прародины этнических инков) и устранения главного конкурента — правителя Чучи Капака. Целью реформы было обоснование возвеличивания бога Виракочи, бога-творца, который «правил миром и отдавал приказы Солнцу», и тем самым закрепление власти правящей инкской группировки Ананкуско, во главе которой и стоял Пачакутек, а после него — его сын Тупак Инка Юпанки. Последний за время своего правления (ок. 1471–1493) в несколько раз увеличил территорию империи и одновременно, продолжая дело отца, активно создавал на завоеванных территориях, наряду с государственными и личными императорскими, унифицированные, могущественные храмовые хозяйства.
В то же время осуществлялись реформы календаря, языков, землевладений и землепользования, общественного и территориального устройства, системы хранилищ, амбаров и складов, почтовой службы, торговли и товарного обращения, производства, в том числе переход к большому мануфактурному (ткацкие, ювелирные, оружейные мастерские и т.п.). Имперская политика инков в целом сводилась к расширению влияния государства в общественной и хозяйственной жизни. Общественный строй империи инков базировался на старых андских образцах институтов родового строя, когда административная и судебная власть объединялись в руках патриархального правителя, что в свою очередь позволяло клану инков руководить государством через разветвленный бюрократический аппарат. Характерной особенностью общественных отношений в Тавантинсуйу было то, что после завоеваний инки узурпировали судебную власть правителей провинций и передали ее вместе с некоторыми административными и военными функциями своим наместникам. Поэтому власть инкских правителей, органически связанная с клановым устройством столичного города Куско, находилась в определенном противостоянии с властью провинциальной элиты, что во многом расшатывало устои империи. Само же общество состояло из таких главных элементов как имперская верхушка, местная элита, община, каждый их которых в свою очередь был также дифференцированным. В самом низу общественной иерархии находилась община, имевшая целостную дуальную внутреннюю структуру, трехуровневую внешнюю архитектуру власти, четырехчленное территориально-пространственное деление и входившая в состав общин высшего порядка согласно пятеричной и десятичной систем, что и обусловливало ее универсальный многоуровневый характер. Важным инструментом в постепенном «огосударствлении» хозяйства сыграли переселенцы-митмаки и слуги йана и акльа. Применение инками эффективной системы организации труда позволило им контролировать все имеющиеся человеческие трудовые ресурсы, вести их статистически-демографический учет и использовать для выполнения многочисленных задач государственного значения (строительства, ремонта, прокладывания дорог, добычи металлов, транспортировки и т.п.), результаты которых поражали воображение европейцев.
В целом, предложено рассматривать общество инков как традиционное иерархическое, дифференцированное, полиэтническое, коллективизированное на базе общин, которое, благодаря своим достижениям в многофункциональном хозяйстве с большой степенью разделения труда и с помощью постепенного и динамического перехода к командно-административному управлению и быстрым завоеваниям, перешло к этапу создания единой «андской цивилизации» в пределах имперского типа государственности.
Thesis for the degree of candidate of science (history), specialty 07.00.02 — World History. — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. — Kyiv, 2013.
In the thesis on the basis of a complex of sources and historical scientific works the social and economic system of the Inca state of the imperial period is investigated. The reasons and preconditions which led to fast inca expansion in XV-XVI centuries, namely, intensive development of the agriculture in a valley of Cuzco and high density of the population in it, are established. Approximately for hundred years it had been possible to form the biggest pre-Colombian state in the sizes.
It is found out that for the sake of reinforcement of substantiations of the gains the incas led by governor Pachakutiq Inca Yupanqui resorted to reforms in sphere of a cult and a temple economy, and have deduced on a proscenium of syncretic Supreme god Wiracocha, and so-called «Sun temples» united in cults of numerous gods of different people, clans and communities. At the same time reforms of a calendar, languages, landed properties and land tenure, the public and territorial administration, system of storehouses, barns and warehouses, post service, trade and the commodity reference, manufacture, including transition to big manufactory (weaving, jewelry, weapon workshops, etc.) were carried out. Immigrants-mitmaq and servants yana and aclla played an important role in gradual transformation of an economy into state one. Application by incas of effective system of the organization of work allowed them to supervise all available human manpower, to conduct statistically their demographic account and to use for the sake of numerous problems of the state value (for building, repair, making of roads, extraction of metals, transportation, etc.) which results amazed imagination of Europeans.
As a whole, it is offered to consider a society of the incas as traditional hierarchical, differentiated, polyethnic, collectivized on the basis of communities which passed to a stage of creation of a form of «Andean civilization» within imperial type of statehood due to the achievements in a multipurpose economy with the big degree of division of labour, and by means of gradual and dynamic transition to its command-administration managerial control also in order to fasten gains.
Keywords: Доколумбова Америка, імперія інків, інки, командно-адміністративне управління, Перу, суспільно-господарський устрій, центральні Анди, Доколумбова Америка, империя инков, инки, командно-административное управление, Перу, социально-экономический строй, центральные Анды, pre-Columbian America, the Inca Empire, Inca, administrative command system, Peru, social and economic system, the central Andes
Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : дисертація

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореферат дисертації

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореферат дисертації

Куприенко С. А. Социально-экономический строй империи инков Тавантинсуйу : автореферат диссертации.

Kupriienko S. A. The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu : author’s abstract of dissertation.

Continue reading

Хуан де Санта Крус Пачакути Йамки Салькамайва Доклад о древностях этого королевства Перу

Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу

УДК 94(399.7)(093)+2-55+394+811.852+811.88    ISBN 978-617-7085-09-5

 

Хуан де Санта Крус Пачакуті Йамкі Салькамайва

Повідомлення про старожитності цього королівства Перу

(російською мовою)

Хуан де Санта Крус Пачакути Йамки Салькамайва

Доклад о древностях этого королевства Перу

 

© С. А. Купрієнко, редагування, переклад,

передмова, додатки, коментарі, 2013

© Видавець Купрієнко С. А., 2013

КИЇВ

ВИДАВЕЦЬ КУПРІЄНКО С. А.

2013

Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С.А. Доклад о древностях этого королевства Перу by A.Skromnitsky

УДК 94(399.7)(093)+2-55+394+811.852+811.88

ББК Т3(7)212 + Т3(7)4 + Ш177.312+ Ш177.329

ГРНТИ 03.09.25 + 13.91 + 16.41.63 + 21.41.41

Самостійне детерміноване мережне електронне

Наукове видання

 

Редактор

С. А. Купрієнко

Переклад з іспанської мови, кечуа, аймара та пукина

С. А. Купрієнко

 

Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А.

Доклад о древностях этого королевства Перу / Хуан де Санта Крус Пачакути Йамки Салькамайва; Сергей Анатольевич Куприенко; Кристобаль де Альборнос. — Киев : Видавець Купрієнко С. А., 2013. — 151 с. : ил. — (Южная Америка. Источники. История. Человек).

ISBN 978-617-7085-09-5

 

В произведении перуанского автора дается разнообразное описание религии, мифологии, военного дела и политической истории как инков, так и их предков. Он один из немногих индейцев раннеколониального Перу, включивших в свою книгу оригинальные рисунки. В тексте используются слова на языках кечуа, аймара и пукина.

К изданию прилагаются два словаря. Один составлен из индейской лексики автора. Второй —  это впервые публикуемый на русском языке словарь вымершего языка пукина (некогда распространенного в окрестностях оз. Титикака). На этом языке, предположительно, изначально говорили предки инков. Также в отдельное приложение вынесен список святилищ-вак и главных мест поклонений у инков, имевшихся в регионе Чинчайсуйу от Куско до Кито. Данный список впервые переведен на русский язык из книги Кристобаля де Альборноса «Инструкция по обнаружению всех вак Перу и их служителей, и имений».

Книга рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей исторических факультетов высших учебных заведений, а также всех тех, кто интересуется историей центральноандского района Южной Америки (Аргентина, Боливия, Перу, Чили, Эквадор), эпохой Великих географических открытий, завоеванием Нового Света и доколумбовыми цивилизациями, в частности инками и другими менее известными народами.

УДК 94(399.7)(093)+2-55+394+811.852+811.88

ББК Т3(7)212 + Т3(7)4 + Ш177.312+ Ш177.329

 

Копіювання, розповсюдження та продаж даної книги або її частин без офіційного письмового дозволу автора перекладу та видавця заборонені.

Копирование, распространение и продажа данной книги или ее частей без официального письменного разрешения авторов, переводчиков и издательства запрещены.

ISBN 978-617-7085-09-5

© С. А. Купрієнко, редагування, переклад,

передмова, додатки, коментарі, 2013

© Видавець Купрієнко С. А., 2013

Содержание

 

Содержание. 4

Список иллюстраций. 5

Куприенко С. А. Перуанская книга особой важности. 6

О рукописи. 6

Издания произведения. 7

Об авторе. 8

Анализ произведения. 9

Доклад Пачакути Йамки Салькамайвы.. 17

Апо Манко Капак, 1-й инка. 26

Синчи Рука Инга, 2-й инка. 33

Льокке Йупанки. 3-й инка. 39

Майта Капак, 4-й инка. 40

Инга Капак Йупанги, 5-й инка. 47

Инга Рука, 6-й инка. 52

Йавар Вакак Инга Йупанги, 7-й инка. 54

Виракочампа Инкам Йупанги, 8-й инка. 56

Пачакути Инка Йупанги, 9-й инка. 61

Тупак Инка Йупанки, 10-й инка. 68

Гуайна Капак Инга, 11-й инка. 78

Васкар Инга, 12-й инка. 88

Приложение 1. Куприенко С. А. Краткий словарь индейской лексики, извлеченной из доклада Пачакути Йамки Салькамайвы.. 101

Приложение 2. Куприенко С. А. Пукина-русский словарь. 110

Приложение 3. Куприенко С. А. Святилища-ваки и главные места поклонений у инков, имевшиеся в регионе Чинчайсуйу от Куско до Кито (из книги Кристобаля де Альборноса «Инструкция по обнаружению всех вак Перу и их служителей, и имений»). 129

Библиография. 147

 


Список иллюстраций

 

Рисунок 1. Сравнение иллюстрации Санта Крус Пачакути с баррочным запрестольным образом в церквях. 10

Рисунок 2. Карта местности Карабайя, где предположительно побывал Тунапа. 21

Рисунок 3. Северная и восточная сторона оз. Титикака. Показано селение Карабуко (спутниковое изображение). 22

Рисунок 4. Современное с. Карабуко на восточном берегу оз. Титикака (спутниковое изображение). 23

Рисунок 5. Одно из возможных мест расположения с. Текенья и Чакамарка на севере от оз. Титикака. 24

Рисунок 6. Исторический центр соверменного г. Куско (спутниковое изображение). 28

Рисунок 7. Изображение Виракочи —  Творца неба и земли. 29

Рисунок 8. Символическое изображение Пакаритампу (Тампутоко). 30

Рисунок 9. Символическое изображение Марастоко. 30

Рисунок 10. Символическое изображение Сутиктоко. 31

Рисунок 11. Соверменное с. Танкарпата возле Куско, вероятно, это и есть с. Танкар. 40

Рисунок 12. Оригинальный рисунок золотой пластины. 44

Рисунок 13. Изображение пластины (перевод испанских слов). 45

Рисунок 14. Изображение знака Виракочи, Солнца и Луны. 45

Рисунок 15. Местность Канчис (спутниковое изображение). 56

Рисунок 16. Помамарка возле Куско (спутниковое изображение). 60

Рисунок 17. Карта местности Айапата в Каравайа. 62

Рисунок 18. Вид на современный Писак; слева внизу на горе видны древние постройки и террасы (спутникове изображение). 72

Рисунок 19. Карта местности возле с. Льальава. 73

Рисунок 20. Крепость Льальавапукара; слева внизу на вершине холма видны два ряда круглых оборонительных стен (спутниковое изображение). 74

Рисунок 21. Схематический рисунок крепости Томебамба. 84

Рисунок 22. Вид на г. Кахамарку и Купальни Инки (спутниковое изображение). 98

 

Ключевые слова: XV век, XVI век, XVII век, аймара, Андская цивилизация, апостол Фома, боги, вака, Виракоча, гуака, Доколумбова Америка, жречество, идолы, империя инков, индейская лексика, индейцы, инки, Инти, искоренение язычества, история, история Боливии, история доколумбовых цивилизаций Америки, история инков, история Латинской Америки, история Перу, история религии, история Эквадора, источники, католицизм, кечуа, колонии Испанской империи, кольагуа, Кольасуйу, Куско, Латинская Америка, легенды, лингвистика, линии секе, Манко Капак, мифология, Пачайачачик, Пачакамак, происхождение инков, пукина, пукина-русский словарь, религия, рукопись, святилище, синтез культур, социально-экономический строй, Тавантинсуйу, Тонапа, топография, Тунапа, филология, христианизация, Центральные Анды, этнография, Южная Америка

 

Keywords: XV century, XVI century, XVII century, administrative command system, ayllu, Aymara, Catholicism, colonies of the Spanish Empire, Cuzco, eradication of paganism, ethnography, ethnography, Guaca, history of Bolivia, history of Ecuador, history of Peru, history of pre-Columbian civilizations of America, history of Religion, history of the Incas, idols, Inca, Inca Empire, Inca history, Incas, Indian vocabulary, Indians, Inti, Latin America, linguistics, Pachacamac, Pachayachachiq, Peru, philology, pre-Columbian America, priesthood, Pukina, Pukina-Russian dictionary, Quechua, sanctuary, seque, social  and economic system, South America, the Central Andes, the origin of the Incas, Tonapa, topography, Tunapa, Viracocha, waka

Талах В.Н., Куприенко С. А. Календарь доколумбовых индейцев Анд по сведениям Фернандо де Монтесиноса и Бласа Валеры

Талах В.Н., Куприенко С. А. Календарь доколумбовых индейцев Анд по сведениям Фернандо де Монтесиноса и Бласа Валеры // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2013. – № 1 (39). – С. 65-75. – ISSN 1991-9484.

Continue reading