6 675 views

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореферат дисертації

Куприенко С. А. Социально-экономический строй империи инков Тавантинсуйу : автореферат диссертации.

Kupriienko S. A. The social and economic system of the Inca Empire Tawantinsuyu : author's abstract of dissertation.

КУПРІЄНКО С. А. СУСПІЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ УСТРІЙ ІМПЕРІЇ ІНКІВ ТАВАНТІНСУЙУ by A.Skromnitsky

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КУПРІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
УДК 94(399.7)

СУСПІЛЬНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ УСТРІЙ ІМПЕРІЇ ІНКІВ ТАВАНТІНСУЙУ

Спеціальність 07.00.02 — всесвітня історія

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук

Київ — 2013
Дисертацією є рукопис

Робота виконана на кафедрі історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.

Науковий керівник: доктор історичних наук, професор
Рубель Вадим Анатолійович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків

Офіційні опоненти: доктор історичних наук, доцент
Космина Віталій Григорович,
Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, професор кафедри регіональних систем та європейської інтеграції

кандидат історичних наук,
Храновський Валерій Анатолійович,
Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, науковий співробітник відділу історіографії та джерелознавства

Захист дисертації відбудеться «___» ___________ 2013 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.01 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349).

З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58).

Автореферат розіслано «___» ___________ 2013 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Г. М. Казакевич
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Тривалий час суспільний устрій інків, який зародився автохтонно в долині Куско центральноандської області Південної Америки, зберігав традиційний, майже незмінний характер, а господарство спиралося здебільшого на переважаюче землеробство, в тому числі інтенсивне. Однак після вторгнення войовничого народу чанків у 30-х роках XV ст. та перемоги над ними інків в державі останніх розпочався швидкий перехід до активних завоювань, можливо, викликаний високою густотою населення Куско (на це вказує складність іригаційної системи в долині), та поступовий перехід до класичного імперського типу суспільно-господарського устрою з командно-адміністративним управлінням соціально-економічними процесами. Отже, з пізнавальної точки зору актуальність обраної теми зумовлена потребою в об’єктивному розумінні процесів суспільно-господарської еволюції держави Тавантінсуйу в контексті її імперської трансформації, а також у більш широкому контексті становлення самого феномену ранніх держав. Поряд із цим, традиції, що склалися за часів держави Тавантінсуйу до цього часу чинять істотний вплив на суспільні процеси та ментальність у таких країнах Андського регіону як Перу, Болівія, Еквадор. Актуальність цієї теми для України полягає в тому, що досліджуються проблеми соціальної складової міжетнічних стосунків, ролі родових і кланових відносин в соціумі, проблематика колективної власності на сільськогосподарську землю, бартерних відносин на селі тощо.
Таким чином, розкриття поставлених у дослідженні завдань сприятиме глибшому розумінню сутності самої інкської держави та її суспільно-господарського устрою зокрема, і андської цивілізації загалом, що дасть можливість виявити притаманні їм специфічні риси. Поряд із цим, його результати істотно збагачують розуміння ступеню розвитку інків на фоні інших цивілізацій Доколумбової Америки та Стародавнього Сходу, сприятимуть розв’язанню проблем соціоеволюційного аналізу історичного процесу, що, у свою чергу, повинно слугувати вдосконаленню шляхів та методів прогнозування розвитку в умовах сучасної глобалізації суспільних та економічних процесів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано у межах комплексної науково-дослідної теми історичного факультету «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: історія і сучасність» (державний номер 11 БФ 046-01), а також дана робота є ініціативною темою, виконаною в контексті становлення та розвитку вітчизняної інкології, і, крім того, пов’язана з нормативними курсами «Історія цивілізацій Доколумбової Америки», «Типологія та динаміка людських цивілізацій», що є одними із науково-освітянських пріоритетів кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Метою дисертаційного дослідження є з’ясування суспільно-господарського устрою держави інків імперського періоду. Відповідно до поставленої мети визначені й найбільш важливі завдання:
- провести аналіз наукового доробку вітчизняних і зарубіжних істориків із порушеної проблематики;
- визначити коло джерел та з’ясувати їхню репрезентативність з огляду на тематику дослідження;
- проаналізувати соціальну структуру суспільства та визначити характер соціального устрою інків;
- розглянути головні складові господарського устрою інків;
- розкрити сутність імперського управління господарством та командно-адміністративної системи андського типу;
- встановити характер та особливості імперської фіскальної системи Тавантінсуйу;
- з’ясувати особливості застосування колективної відповідальності й організації праці населення.
Об’єктом дослідження є імперія інків Тавантінсуйу як найбільше державне утворення Доколумбової Америки.
Предметом наукового дослідження є суспільно-господарський устрій імперії інків, процес його виникнення та утвердження, структура і взаємозв’язки, соціальні та економічні чинники державного розвитку.
Хронологічні рамки дослідження обумовлені його метою. Вони охоплюють період від початку XV ст. до 30-х років XVI ст. Нижня межа збігається із початком активних завоювань інків, створенням єдиної централізованої держави та переходом Тавантінсуйу до класичного імперського варіанту організації суспільства. Верхня межа пов’язана із занепадом і розпадом зазначеної держави під час приходу іспанських конкістадорів на чолі з Франсіско Пісарро та втечею інків на чолі з правителем Манко Інка Юпанкі до неприступної Вількабамби, де утворилося Новоінкське царство.
Географічними межами є територія імперії інків у визначений хронологічний період. Вони збігаються в основному з територією Сьєри центральних Анд, Кости та Монтаньї у Південній Америці (території сучасних країн Перу і Болівії, частково Чилі, Аргентини, Еквадору, Колумбії).

Купрієнко С. А. Суспільно-господарський устрій імперії інків Тавантінсуйу : автореферат дисертації

Залишити відповідь

6 visitors online now
6 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 197 at 10:40 am UTC
This month: 199 at 07-04-2018 02:24 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу

Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу / Хуан де Санта...

Пачакути Йамки Салькамайва Х. де С. К., Куприенко С. А. Доклад о древностях этого королевства Перу

УДК 94(399.7)(093)+2-55+394+811.852+811.88    ISBN 978-617-7085-09-5   Хуан де Санта Крус Пачакуті Йамкі Салькамайва Повідомлення про старожитності цього королівства Перу (російською мовою)...

Close