International scientific conference ACTUAL PROBLEMS OF THE ANCIENT HISTORY, 16-17 May 2013, Kyiv, Ukraine

International scientific conference ACTUAL PROBLEMS OF THE ANCIENT HISTORY, 16-17 May 2013, Kyiv, Ukraine

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Faculty of History
SUPPORTED BY THE MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE,
YOUTH AND SPORTS OF UKRAINE

International scientific conference on the topic:

“ACTUAL PROBLEMS OF THE ANCIENT HISTORY”

ANNOUNCEMENT

The International Scientific Conference “Actual Problems of the Ancient History” will be held

at the Faculty of History on 16-17 May, 2013

CONFERENCE TOPICS:

1. Research and study of the History of Ancient Greece (please send your application for participation to: Greece_Kiev2013@ukr.net).
2. Research and study of the History of Ancient Rome (please send your application for participation to: Rome_Kiev2013@ukr.net).
3. Research and study of the History of the Northern Black Sea Coast in ancient times (please send your application for participation to: Arch1_Kiev2013@ukr.net).
4. Problems of translation and commenting of ancient sources (please send your application for participation to: Translatio_Kiev2013@ukr.net).
5. Reception of historical and cultural heritage of ancient civilizations (please send your application for participation to: Receptio_Kiev2013@ukr.net).
6. Research and study of the History of the Ancient East (please send your application for participation to: East_Kiev2013@ukr.net).

 

SCHEDULE: speeches at the plenary sessions is limited to 25 minutes, at oral sessions – up to 15 minutes.

 

THE MATERIALS presented at the Conference will be published as a separate proceedings.

 

CONFERENCE LANGUAGES:Ukrainian, Russian and English.

INFORMATION SUPPORT:PUBLISHING OFFICE ‘AKVILON-PLUS’.

 

TERMS OF THE PARTICIPATION:

– The registration fee is not required.

– Travel expenses as well as accomodation and board costs are covered by participants.

– The participants can be accommodated at the hostels and University hotel complex.

 

For the participation in the conference please submit the application to the Organizing Committee till April 20, 2013, indicating your: full name, date of birth, academic degree and academic status (rank), place of work (study) with full address, name of your position, telephone, e-mail address and the topic of your speech.
ARRIVAL AND REGISTRATION:
Arrival of the participants is expected on May 15-16, 2013.
Registration will be on May 16, 2013 from 9:00 am to 11:45 am (Kyiv time).
OPENING OF THE CONFERENCE: 12:00 am on MAY 16, 2013.
Address of the Organizing Committee: 01033, 60 Vladimirskaya st., Taras Shevchenko National University of Kyiv, Fuculty of History, Department of Ancient and Medieval History (Room 353), Kyiv, Ukraine.

Contact information: +38 (044) 239-32-75, +38 (050) 357-14-21; anc-mdv_history@ukr.net

E-MAILS IN ACCORDANCE WITH RELEVANT SESSION: Greece_Kiev2013@ukr.net; Rome_Kiev2013@ukr.net, Arch1_Kiev2013@ukr.net, Translatio_Kiev2013@ukr.net, Receptio_Kiev2013@ukr.net, East_Kiev2013@ukr.net.
The Organizing Committee Chairman
prof. V.V. Stavnyuk

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ЗА ПІДТРИМКИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міжнародна наукова конференція на тему:

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні колеги!Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IVміжнародної наукової конференції «Актуальні питання історії стародавнього світу», що відбудеться на історичному факультеті16-17 травня 2013 р.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.      Дослідження і вивчення історії Давньої Греції (заявки надсилати на адресу Greece_Kiev2013@ukr.net).

2.      Дослідження і вивчення історії Давнього Риму (заявки надсилати на адресу Rome_Kiev2013@ukr.net).

3.      Дослідження і вивчення історії Північного Причорномор’я в античну епоху (заявки надсилати на адресу Arch1_Kiev2013@ukr.net).

4.      Проблеми перекладу і коментування античних джерел (заявки надсилати на адресу Translatio_Kiev2013@ukr.net).

5.      Рецепція історико-культурної спадщини давніх цивілізацій (заявки надсилати на адресу Receptio_Kiev2013@ukr.net).

6.      Дослідження і вивчення історії Давнього Сходу (заявки надсилати на адресу East_Kiev2013@ukr.net).

 

РЕГЛАМЕНТ: доповіді на пленарних засіданнях – до 25 хв., на секційних засіданнях – до 15 хв.

МАТЕРІАЛИ, представлені на Конференції, передбачається видрукувати окремою збіркою.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, російська, англійська.

ПЛАНУЄТЬСЯ проведення екскурсій по місту Києву та його околицях.

УМОВИ УЧАСТІ

–       Організаційний внесок не передбачений.

–       Витрати на транспорт, проживання і харчування учасники конференції несуть самостійно.

–       Можливе поселення учасників конференції в гуртожитках і готельному комплексі університету.

–       Для участі в роботі конференції слід до 20 квітня 2013 р. подати в оргкомітет заявку, у якій учаснику конференції потрібно зазначити: ПІБ доповідача, його дату народження, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи (навчання) з повною адресою, посаду, контактний телефон, електронну адресу, назву доповіді.

ЗАЇЗД І РЕЄСТРАЦІЯ

–       Заїзд учасників 15 і 16 травня 2013 року.

–       Реєстрація 16 травня 2009 р. з 9-00 до 11-45 (час київський).

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ О 12-00 16 ТРАВНЯ 2013 р.

Адреса оргкомітету: Київ-01033, вул. Володимирська 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу і середніх віків (ауд. 353).

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: +38(044) 239-32-75;  anc-mdv_history@ukr.net

 

ЕЛЕКТРОННІ АДРЕСИ – У ВІДПОВІДНОСТІ ДО СЕКЦІЙ Greece_Kiev2013@ukr.net; Rome_Kiev2013@ukr.net, Arch_Kiev2013@ukr.net, Translatio_Kiev2013@ukr.net, Receptio_Kiev2013@ukr.net, East_Kiev2013@ukr.net.

 

Голова Оргкомітету конференції

д.і.н., проф. Ставнюк В.В.

КИЕВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

 

Международная научная конференция на тему:

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО МИРА»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе IVмеждународной научной конференции «Актуальные вопросы истории древнего мира», которая состоится 16-17 мая 2013 г. на историческом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

1.      Исследования и изучение истории Древней Греции (заявки отправлять по адресу Greece_Kiev2013@ukr.net).

2.      Исследования и изучение истории Древнего Рима (заявки отправлять по адресу Rome_Kiev2013@ukr.net).

3.      Исследования и изучение истории Северного Причерноморья в античную эпоху (заявки отправлять по адресу Arch1_Kiev2013@ukr.net).

4.      Проблемы перевода и комментирования античных источников (заявки отправлять по адресу Translatio_Kiev2013@ukr.net,).

5.      Рецепция историко-культурного наследия древних цивилизаций (заявки отправлять по адресу Receptio_Kiev2013@ukr.net).

6.      Исследования и изучение истории древнего Востока(заявки отправлять по адресу East_Kiev2013@ukr.net).

По итогам конференции планируется провести «Круглый стол» по проблемам освещения истории древнего мира в учебниках для средней школы и вузов.

РЕГЛАМЕНТ: доклады на пленарных заседаниях – до 25 мин., на секционных заседаниях – до 15 мин.

Материалы, представленные на Конференции, предполагается опубликовать в виде отдельного сборника.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ: украинский, русский, английский.

Информационная поддержка — издательство «АКВИЛОН­-ПЛЮС».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

–       Организационный взнос не предусмотрен.

–       Расходы на транспорт, проживание и питание участники конференции несут самостоятельно.

–       Возможно поселение участников конференции в общежитиях и гостиничном комплексе университета.

–       Для участия в конференции необходимо до 20 апреля 2013 г. подать в оргкомитет заявку, в которой участнику конференции следует указать свои: ФИО, дату рождения, научную степень и ученое звание, место работы (учебы) с полным адресом, должность, контактный телефон, электронный адрес, название доклада.

ЗАЕЗД И РЕГИСТРАЦИЯ

–       Заезд участников 15 и 16 мая 2013 года.

–       Регистрация будет производиться 16 мая 2013 г. с 9-00 до 11-45 (время киевское).

Открытие конференции в 12-00 16 мая 2013 г.

Адрес оргкомитета: Киев-01033, ул. Владимирская 60, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, исторический факультет, кафедра истории древнего мира и средних веков (ауд. 353).

 

Контактная информация: 8(044) 239-32-75; +38(050)357-14-21; anc-mdv_history@ukr.net

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА – В СООТВЕТСТВИИ С СЕКЦИЯМИ: Greece_Kiev2013@ukr.net; Rome_Kiev2013@ukr.net, Arch1_Kiev2013@ukr.net, Translatio_Kiev2013@ukr.net, Receptio_Kiev2013@ukr.net, East_Kiev2013@ukr.net.

 

Председатель Оргкомитета конференции

д.и.н, проф. Ставнюк В.В.

KUPRIENKO