Цикл «Музичні середи на Фролівській» 28 листопада 2007 року, середа, 19:00

28 листопада 2007 року, середа, 19:00
Цикл «Музичні середи на Фролівській»
Камерний концерт у 2-х частинах:
Спілка польських композиторів
Краківське відділення

Посвята Константіну Реґамею молодшому
(до 100-ї річниці від дня народження)
Константін Реґамей молодший (1907 – 1982)
Прелюдія Сі – мажор (Варшава, червень 1920)
Прелюдія До – мажор (Варшава, липень 1921)
Ріхард Ваґнер (1813 – 1883)
«Біля чорних лебедів» (1861)
«В томлінні» для пані Козіми Ваґнер (1882)
Константін Реґамей молодший
Чотири прелюдії
1. Ля-бемоль – мажор 2. Фа – мажор 3. мі – мінор 4. фа – мінор
Світова прем’єра
Алєксандр Скрябін (1872 – 1915)
Три п’єси, тв. 45 (1904)
№ 1 Листок з альбому
Дві п’єси, тв. 57 (1908)
№1 Бажання №2 Танок ласки
Константін Реґамей молодший
Шість юнацьких романсів для сопрано та фортеп’яно (Варшава 1921, 1923)
1. «Prosites’ o piosenka, moj paziu» (квітень 1921)
2. «Уходъ въ сны» слова Гумільова (березень 1921)
3. «Молчаніе» слова Іванова (28 квітня 1921)
4. «Тайна певца» слова Іванова (8 травня 1921)
5. «Маленькая элегія» слова Сєвєряніна (грудень 1921)
6. «Опять сіяющимъ крестамъ…» слова Цвєтаєвої (1923)
Лев Ревуцький (1889 – 1977)
Три прелюдії, тв. 4 (1914)
№1 Ре-бемоль – мажор
Константін Реґамей молодший
Andante Сі – мажор (Варшава 1921; закінчено в Sieraków, 4 – 7 вересня 1929)
Світова прем’єра
Andante lugubre ля – мінор (Szemki, Варшава 28. II. 1926 – 17. X. 1930)
Світова прем’єра
Борис Лятошинський (1895 – 1968)
Траурна прелюдія (1920)
Константін Реґамей молодший
Концертний етюд (1934)
перерва
Посвята Каролю Шимановському
(до 125-ї річниці від дня народження)
Ріхард Штраус (1864 – 1949)
Картини настрою, тв. 9 (1882 – 84)
№4 Мріяння
Кароль Шимановський (1882 – 1937)
Лебідь (слова Вацлава Берента), тв.7 (1904)
Пані Анні Таубе–Шимановській
Бела Барток (1881 – 1945)
Чотири ненії, тв.9а (1909 – 10)
№4 Assai andante
Ескізи, тв.9b (1908 – 10)
№4 Non troppo lento
Кароль Шимановський
Сім пісень за текстами з «Камерної музики» (1907) Джеймса Джойса, тв. 54 (1926)
№1 Друг ніжний…
№2 Спи спокійно…
№3 Золоте волосся…
№4 Голубка моя…
Клод Дебюссі (1862 – 1918)
Прелюдії (другий зошит, 1913)
№15…Брама Альґамбри
№20…Ундіна
Кароль Шимановський
«Метопи» Три поеми для фортеп’яно, тв. 29 (1915)
№2 Каліпсо (Пані Анні Шимановській)
Вступне слово
Єжи Станкевич (Краків)
музикознавець
Голова Краківського відділеня
Спілки польських композиторів
Артистичний директор Міжнародного фестивалю
«Дні Музики Краківських композиторів»
Євгеній Ґромов
фортеп’яно
Людмила Войнаровська
сопрано
Wednesday, November 28 at 19:00
Arts Development Assistance Fund
1/6 Frolivska str.
+38 (044) 238-65-21 www.foundart.org.ua
Cycle „Musical Wednesdays on Frolivska“
Composer’s Union of Poland
Krakow Branch
Hommage à Constantin Régamey junior (dedicated to the 100th birth anniversary)
Constantin Régamey junior (1907 – 1982)
Prélude H–dur (Warszawa, June 1920)
Prélude C–dur (Warszawa, July 1921)
Richard Wagner (1813 – 1883)
Ankunft bei dem schwarzen Schwänen (1861)
Schmachtend für Frau Cosima Wagner (1882)
Constantin Régamey junior
Quatre Préludes World Premiere
1. As–dur 2. F–dur 3. e–moll 4. f–moll
Alexander Scriabin (1872 – 1915)
Trois Morceaux, op. 45 (1904)
№ 1 Feuillet d’album
Deux Morceaux, op. 57 (1908)
№ 1. Désir № 2. Caresse dansée
Constantin Régamey junior
Six Youthful Romances for soprano & piano (Warszawa 1921, 1923)
1. «Prosites’ o piosenka, moj paziu» (April 1921)
2. «Уходъ въ сны» слова Гумилёва (March 1921)
3. «Молчаніе» слова Иванова (28 April 1921)
4. «Тайна певца» слова Иванова (8 May 1921)
5. «Маленькая элегія» слова Северянина (December 1921)
6. «Опять сіяющимъ крестамъ…» слова Цветаевой (1923)
Lev Revutsky (1889 – 1977)
Three Preludes, op. 4 (1914)
№ 1 Des–dur
Constantin Régamey junior
Andante H–dur (Warszawa 1921; finished in Sieraków, 4 – 7 September 1929) World Premiere
Andante lugubre a–moll (Szemki, Warszawa 28. II. 1926 – 17. X. 1930) World Premiere
Borys Liatoshynsky (1895 – 1968)
The Mourning Prelude (1920)
Constantin Régamey junior
Etude de Concert (1934)
intermission
Hommage à Karol Szymanowski
(dedicated to the 125th birth anniversary)
Richard Strauss (1864 – 1949)
Stimmungsbilder, op. 9 (1882 – 84)
№ 4 Träumerei
Karol Szymanowski (1882 – 1937)
Łabędź (słowa Wacława Berenta), op.7 (1904)
Bela Bartok (1881 – 1945)
Quatre Nénies, op. 9a (1909 – 10)
№ 4 Assai andante
Esquisses, op. 9b (1908 – 10)
№ 4 Non troppo lento
Karol Szymanowski
Seven songs after texts from “Chamber Music”(1907) by James Joyce, op. 54 (1926)
№1 Gentle lady, do not sing
№2 Sleep now
№3 Lean out of the window
№4 My dove, my beautiful one
Claude Debussy (1862 – 1918)
Préludes (2ème livre, 1913)
XV …La puerta del Vino
XX …Ondine
Karol Szymanowski
“Métopes” Trois poèmes pour piano, op. 29 (1915)
№ 2 Calipso (À. Melle Anna Szymanowska)
Evgeny Gromov
piano
Ljudmyla Wojnarowska
soprano
Jerzy Stankiewicz
musicologist
(chief of the project “Regamey 2007
in Ukraine, Poland & Switzerland”)
Composer’s Union of Poland
Head of Krakow Branch
Art Director of International Festival
“Days of Music of Krakow composers”

KUPRIENKO