ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ

by À Í Ëîãèíîâ
Reference:
ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ (À Í Ëîãèíîâ), In , 2002.
Bibtex Entry:
@Article{Eeiaeiia2002,
 Title          = {{`{E}~{N}`{O}^{I}Ð`{E}ss ~{N}`{O}Ð`{A}'{I} `{A}c{C}`{E}`{E} `{E} `{A}^{O}Ð`{E}^{E}`{E} ^{A} ~{N}ÐAA"{A}'{I}`{E}AA ^{A}AA^{E}`{A}}},
 Author          = {"{E}^{i}~{a}`{e}'{i}^{i}^{a}, `{A} '{I}},
 Year           = {2002},
 File           = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Семінари/500433_CAEB4_loginov_a_n_istoriya_stran_azii_i_afriki_v_srednie_veka.pdf:pdf}
}

198 views
КУПРІЄНКО - науково-публіцистичний блог: книги, статті, публікації. Україна. Київ. KUPRIENKO - Scientific blog: books, articles, publications.
Сайт розроблено, як науковj-gjge онлайн видання. Напрями - Історія України, Історія цивілізацій Доколумбової Америки: документи, джерела, література, підручники, статті, малюнки, схеми, таблиці. Most texts not copyrighted in Ukraine. If you live elsewhere check the laws of your country before downloading.