ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ


225 views
by Р М Нуреев
Reference:
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ (Р М Нуреев), In , 2011.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Нуреев2011,
 author = {Нуреев, Р М},
 title = {{~{A}^{I}~{N}'{O}"{A}`{A}Ð~{N}`{O}^{A}AA'{I}'{I}`{A}ss
	~{N}`{E}~{N}`{O}AA`{I}`{A} ~{N}AA"{E}"{U}~{N}^{E}`{E}~{O}
	c{C}AA`{I}"{E}AA"{A}AA"{E}"{U} × AA~{N}^{E}`{E}~{O}
	^{I}'{A}`{U}`{E}'{I} — `{O}Ð`{A}"{A}`{E}"{O}`{E}^{I}'{I}'{I}`{A}ss
	^{E}^{I}`{I}`{A}'{I}"{A}'{I}`{A}ss '{Y}^{E}^{I}'{I}^{I}`{I}`{E}^{E}`{A}
	^{A} '{I}`{A}"{O}`{E}^{I}'{I}`{A}"{E}"{U}'{I}^{I}`{I}
	`{I}`{A}~{N}O`{O}`{A}'{A}AA}},
 year = {2011},
 pages = {81--112},
 file = {:D$backslash$:/Література/Статьи/Статьи России/31045358.pdf:pdf},
 keywords = {1,6,asian way of production,eastern despotism,eastern economic thought,n01,ownership,rural
	agricultural community,supreme public,z13,`{a}c{c}`{e}`{a}`{o}~{n}^{e}`{e}'{e}
	~{n}"{i}^{i}~{n}^{i}'{a} "{i}ð^{i}`{e}c{c}^{a}^{i}"{a}~{n}`{o}^{a}`{a}
	1,коды классификатора jel}
}

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.


0 views
by Р М Нуреев
Reference:
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ (Р М Нуреев), In , 2011.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Нуреев2011,
 author = {Нуреев, Р М},
 title = {{~{A}^{I}~{N}'{O}"{A}`{A}Ð~{N}`{O}^{A}AA'{I}'{I}`{A}ss
	~{N}`{E}~{N}`{O}AA`{I}`{A} ~{N}AA"{E}"{U}~{N}^{E}`{E}~{O}
	c{C}AA`{I}"{E}AA"{A}AA"{E}"{U} × AA~{N}^{E}`{E}~{O}
	^{I}'{A}`{U}`{E}'{I} — `{O}Ð`{A}"{A}`{E}"{O}`{E}^{I}'{I}'{I}`{A}ss
	^{E}^{I}`{I}`{A}'{I}"{A}'{I}`{A}ss '{Y}^{E}^{I}'{I}^{I}`{I}`{E}^{E}`{A}
	^{A} '{I}`{A}"{O}`{E}^{I}'{I}`{A}"{E}"{U}'{I}^{I}`{I}
	`{I}`{A}~{N}O`{O}`{A}'{A}AA}},
 year = {2011},
 pages = {81--112},
 file = {:D$backslash$:/Література/Статьи/Статьи России/31045358.pdf:pdf},
 keywords = {1,6,asian way of production,eastern despotism,eastern economic thought,n01,ownership,rural
	agricultural community,supreme public,z13,`{a}c{c}`{e}`{a}`{o}~{n}^{e}`{e}'{e}
	~{n}"{i}^{i}~{n}^{i}'{a} "{i}ð^{i}`{e}c{c}^{a}^{i}"{a}~{n}`{o}^{a}`{a}
	1,коды классификатора jel}
}

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.


0 views
by Р М Нуреев
Reference:
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ (Р М Нуреев), In , 2011.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Нуреев2011,
 author = {Нуреев, Р М},
 title = {{~{A}^{I}~{N}'{O}"{A}`{A}Ð~{N}`{O}^{A}AA'{I}'{I}`{A}ss
	~{N}`{E}~{N}`{O}AA`{I}`{A} ~{N}AA"{E}"{U}~{N}^{E}`{E}~{O}
	c{C}AA`{I}"{E}AA"{A}AA"{E}"{U} × AA~{N}^{E}`{E}~{O}
	^{I}'{A}`{U}`{E}'{I} — `{O}Ð`{A}"{A}`{E}"{O}`{E}^{I}'{I}'{I}`{A}ss
	^{E}^{I}`{I}`{A}'{I}"{A}'{I}`{A}ss '{Y}^{E}^{I}'{I}^{I}`{I}`{E}^{E}`{A}
	^{A} '{I}`{A}"{O}`{E}^{I}'{I}`{A}"{E}"{U}'{I}^{I}`{I}
	`{I}`{A}~{N}O`{O}`{A}'{A}AA}},
 year = {2011},
 pages = {81--112},
 file = {:D$backslash$:/Література/Статьи/Статьи России/31045358.pdf:pdf},
 keywords = {1,6,asian way of production,eastern despotism,eastern economic thought,n01,ownership,rural
	agricultural community,supreme public,z13,`{a}c{c}`{e}`{a}`{o}~{n}^{e}`{e}'{e}
	~{n}"{i}^{i}~{n}^{i}'{a} "{i}ð^{i}`{e}c{c}^{a}^{i}"{a}~{n}`{o}^{a}`{a}
	1,коды классификатора jel}
}

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.


5 views
by Р М Нуреев
Reference:
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ (Р М Нуреев), In , 2011.
Bibtex Entry:
@ARTICLE{Нуреев2011,
 author = {Нуреев, Р М},
 title = {{~{A}^{I}~{N}'{O}"{A}`{A}Ð~{N}`{O}^{A}AA'{I}'{I}`{A}ss
	~{N}`{E}~{N}`{O}AA`{I}`{A} ~{N}AA"{E}"{U}~{N}^{E}`{E}~{O}
	c{C}AA`{I}"{E}AA"{A}AA"{E}"{U} × AA~{N}^{E}`{E}~{O}
	^{I}'{A}`{U}`{E}'{I} — `{O}Ð`{A}"{A}`{E}"{O}`{E}^{I}'{I}'{I}`{A}ss
	^{E}^{I}`{I}`{A}'{I}"{A}'{I}`{A}ss '{Y}^{E}^{I}'{I}^{I}`{I}`{E}^{E}`{A}
	^{A} '{I}`{A}"{O}`{E}^{I}'{I}`{A}"{E}"{U}'{I}^{I}`{I}
	`{I}`{A}~{N}O`{O}`{A}'{A}AA}},
 year = {2011},
 pages = {81--112},
 file = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Література/Статьи/Статьи России/31045358.pdf:pdf},
 keywords = {1,6,asian way of production,eastern despotism,eastern economic thought,n01,ownership,rural
	agricultural community,supreme public,z13,`{a}c{c}`{e}`{a}`{o}~{n}^{e}`{e}'{e}
	~{n}"{i}^{i}~{n}^{i}'{a} "{i}ð^{i}`{e}c{c}^{a}^{i}"{a}~{n}`{o}^{a}`{a}
	1,коды классификатора jel}
}

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

11 visitors online now
11 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 112 at 11:30 am UTC
This month: 183 at 10-18-2018 09:14 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Энн Кенделл. ИНКИ. БЫТ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

 Энн Кенделл. ИНКИ. БЫТ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА    Аnn Kendall EVERYDAY LIFE OFTHE INCAS Энн Кенделл инки БЫТ РЕлиrия КУЛЬТУРА ~...

В. Кузьмищев Царство сынов Солнца

В. Кузьмищев Царство сынов Солнца Редактор Антонюк Л. Художник Жутовский Б. Художественный редактор Неволин В. Технический редактор Носова Н. Корректоры...

Close