162 views
by à Á Ïîëÿê
Reference:
« Èñòîðèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè » (Ã Á Ïîëÿê), In .
Bibtex Entry:
@Article{Ieieeyee,
 Title          = {{« `{E}~{n}`{o}^{i}ð`{e}"{y} `{i}`{e}ð^{i}^{a}^{i}'{e} '{y}^{e}^{i}'{i}^{i}`{i}`{e}^{e}`{e} »}},
 Author          = {"{I}^{i}"{e}"{y}^{e}, ~{A} '{A}},
 File           = {:D$backslash$:/Книги по истории/История экономики/0794386_CA533_polyak_g_b_markova_a_n_red_istoriya_mirovoy_ekonomiki.pdf:pdf}
}

« Èñòîðèÿ ìèðîâîé ýêîíîìèêè »
3 visitors online now
3 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 106 at 05:56 am UTC
This month: 173 at 04-05-2018 05:48 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Close