ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ


107 views
by Ìåòîäîëîãß Íàóêè, Âîëîäèìèð Êóçíºöîâ
Reference:
ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ (Ìåòîäîëîãß Íàóêè, Âîëîäèìèð Êóçíºöîâ), In , 2008.
Bibtex Entry:
@Article{Iaoee2008,
 Title          = {{"{E}^{I}~{A}²^{E}`{A}, ^{O}²"{E}^{I}~{N}^{I}^{O}²ss ² `{I}AA`{O}^{I}"{A}^{I}"{E}^{I}~{A}²ss '{I}`{A}'{O}^{E}`{E}}},
 Author          = {'{I}`{a}'{o}^{e}`{e}, `{I}aa`{o}^{i}"{a}^{i}"{e}^{i}~{a}ss and ^{E}'{o}c{c}'{i}º"{o}^{i}^{a}, ^{A}^{i}"{e}^{i}"{a}`{e}`{i}`{e}ð},
 Year           = {2008},
 File           = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Реферати/Философия/art4.pdf:pdf}
}

ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ
4 visitors online now
4 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 109 at 01:57 am UTC
This month: 173 at 04-05-2018 05:48 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Close