ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ


140 views
by Ìåòîäîëîãß Íàóêè, Âîëîäèìèð Êóçíºöîâ
Reference:
ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ (Ìåòîäîëîãß Íàóêè, Âîëîäèìèð Êóçíºöîâ), In , 2008.
Bibtex Entry:
@Article{Iaoee2008,
 Title          = {{"{E}^{I}~{A}²^{E}`{A}, ^{O}²"{E}^{I}~{N}^{I}^{O}²ss ² `{I}AA`{O}^{I}"{A}^{I}"{E}^{I}~{A}²ss '{I}`{A}'{O}^{E}`{E}}},
 Author          = {'{I}`{a}'{o}^{e}`{e}, `{I}aa`{o}^{i}"{a}^{i}"{e}^{i}~{a}ss and ^{E}'{o}c{c}'{i}º"{o}^{i}^{a}, ^{A}^{i}"{e}^{i}"{a}`{e}`{i}`{e}ð},
 Year           = {2008},
 File           = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Реферати/Философия/art4.pdf:pdf}
}

ËÎòÊÀ, Ô²ËÎÑÎÔ²ß ² ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²ß ÍÀÓÊÈ
40 visitors online now
40 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 114 at 12:01 am UTC
This month: 161 at 11-07-2018 10:10 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Політика конфіденційності

Хто ми Наша адреса сайту: http://kuprienko.info. Які особисті дані ми збираємо та чому ми їх збираємо Коментарі Коли відвідувачі залишають...

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Close