ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ


83 views
by À Í Ëîãèíîâ
Reference:
ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ (À Í Ëîãèíîâ), In , 2002.
Bibtex Entry:
@Article{Eeiaeiia2002,
 Title          = {{`{E}~{N}`{O}^{I}Ð`{E}ss ~{N}`{O}Ð`{A}'{I} `{A}c{C}`{E}`{E} `{E} `{A}^{O}Ð`{E}^{E}`{E} ^{A} ~{N}ÐAA"{A}'{I}`{E}AA ^{A}AA^{E}`{A}}},
 Author          = {"{E}^{i}~{a}`{e}'{i}^{i}^{a}, `{A} '{I}},
 Year           = {2002},
 File           = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Семінари/500433_CAEB4_loginov_a_n_istoriya_stran_azii_i_afriki_v_srednie_veka.pdf:pdf}
}

ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÐÀÍ ÀÇÈÈ È ÀÔÐÈÊÈ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÂÅÊÀ
2 visitors online now
2 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 93 at 01:50 am UTC
This month: 173 at 04-05-2018 05:48 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Close