ǽǼȅǮȀǸǼǰǥ dzȀǮǽǶ ȂǼǾǺȁǰǮǻǻȍ ǽǾǮǰǼǰǶȃ ǵǮǿǼǯǥǰ ǵǮȃǶǿȀȁ ǽǼǹǥȀǶȅǻǼǦ ǰǹǮDzǶ ǻǮ ȀdzǾǶȀǼǾǥǦ ȁǸǾǮǦǻǶ


47 views
by Unknown
Reference:
ǽǼȅǮȀǸǼǰǥ dzȀǮǽǶ ȂǼǾǺȁǰǮǻǻȍ ǽǾǮǰǼǰǶȃ ǵǮǿǼǯǥǰ ǵǮȃǶǿȀȁ ǽǼǹǥȀǶȅǻǼǦ ǰǹǮDzǶ ǻǮ ȀdzǾǶȀǼǾǥǦ ȁǸǾǮǦǻǶ, In , 2007.
Bibtex Entry:
@Article{2007d,
 Title          = {{ǽǼȅǮȀǸǼǰǥ dzȀǮǽǶ ȂǼǾǺȁǰǮǻǻȍ ǽǾǮǰǼǰǶȃ ǵǮǿǼǯǥǰ ǵǮȃǶǿȀȁ ǽǼǹǥȀǶȅǻǼǦ ǰǹǮDzǶ ǻǮ ȀdzǾǶȀǼǾǥǦ ȁǸǾǮǦǻǶ}},
 Year           = {2007},
 Pages          = {468--473},
 File           = {:D$backslash$:/Downloads/Timoshenk.pdf:pdf}
}

ǽǼȅǮȀǸǼǰǥ dzȀǮǽǶ ȂǼǾǺȁǰǮǻǻȍ ǽǾǮǰǼǰǶȃ ǵǮǿǼǯǥǰ ǵǮȃǶǿȀȁ ǽǼǹǥȀǶȅǻǼǦ ǰǹǮDzǶ ǻǮ ȀdzǾǶȀǼǾǥǦ ȁǸǾǮǦǻǶ
8 visitors online now
8 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 103 at 01:50 am UTC
This month: 173 at 04-05-2018 05:48 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Демосфен. Речи. Речь 38. Против Навсимаха и Ксенопифа

Close