ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ


2 views
by Р М Нуреев
Reference:
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ (Р М Нуреев), In , 2011.
Bibtex Entry:
@Article{Нуреев2011,
 Title          = {{~{A}^{I}~{N}'{O}"{A}`{A}Ð~{N}`{O}^{A}AA'{I}'{I}`{A}ss ~{N}`{E}~{N}`{O}AA`{I}`{A} ~{N}AA"{E}"{U}~{N}^{E}`{E}~{O} c{C}AA`{I}"{E}AA"{A}AA"{E}"{U} × AA~{N}^{E}`{E}~{O} ^{I}'{A}`{U}`{E}'{I} — `{O}Ð`{A}"{A}`{E}"{O}`{E}^{I}'{I}'{I}`{A}ss ^{E}^{I}`{I}`{A}'{I}"{A}'{I}`{A}ss '{Y}^{E}^{I}'{I}^{I}`{I}`{E}^{E}`{A} ^{A} '{I}`{A}"{O}`{E}^{I}'{I}`{A}"{E}"{U}'{I}^{I}`{I} `{I}`{A}~{N}O`{O}`{A}'{A}AA}},
 Author          = {Нуреев, Р М},
 Year           = {2011},
 Pages          = {81--112},
 File           = {:D$backslash$:/Кандидатская работа в аспирантуре/Література/Статьи/Статьи России/31045358.pdf:pdf},
 Keywords         = {1,6,asian way of production,eastern despotism,eastern economic thought,n01,ownership,rural agricultural community,supreme public,z13,`{a}c{c}`{e}`{a}`{o}~{n}^{e}`{e}'{e} ~{n}"{i}^{i}~{n}^{i}'{a} "{i}ð^{i}`{e}c{c}^{a}^{i}"{a}~{n}`{o}^{a}`{a} 1,коды классификатора jel}
}

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÅËÜÑÊÈÕ ÇÅÌËÅÄÅËÜ × ÅÑÊÈÕ ÎÁÙÈÍ — ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÊÎÌÀÍÄÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ Â ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÌÀÑØÒÀÁÅ
14 visitors online now
14 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 21 at 12:00 am UTC
This month: 221 at 08-03-2018 02:49 pm UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Політика конфіденційності

Хто ми Наша адреса сайту: http://kuprienko.info. Які особисті дані ми збираємо та чому ми їх збираємо Коментарі Коли відвідувачі залишають...

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Св. Василій Великий. Аскетичні твори. Вступна аскетична наука

Close