Литература Кечва, кичуа, кечуа. Literatura Quechua


28 145 views

Литература Кечва, кичуа, кечуа
Literatura Quechua.

Mitos
Leokina Qhocha - adaptación y traducción

Leyendas
P'utusi Orqo - adaptación y traducción
Kachi - Gabi Claros Claros
Wari - adaptación y traducción
Thaqo - adaptación y traducción
Surimana - adaptación y traducción
Inkaj Munasqan - adaptación y traducción
Layqasqa Chhalana - adaptación y traducción
Sara Chojllu - adaptación y traducción
Para - adaptación y traducción
Inkawaqana - adaptación y traducción
Tanga Tanga - adaptación y traducción
Telesita - traducción de Fernando Mena
Wak'ayasqa Sipas - traducción

Cuentos
Qori Chujchita - Enriqueta Guzmán Salazár
Supaypaj Wawasnin - Enriqueta Guzmán Salazár
Atoj Antoño - anónimo
Kuntur - Florinda Martínez Morales
Chullpa Tullu - Gabi Claros Claros
Tiri - traducción
Jukumari - traducción
Duikwan Mitschawan - traducción
Lari-Lari - traducción
Ch'useqa - traducción
Tigre Runa - adaptación y traducción

Cuentos con moraleja
Llant'eroj Hachan - Prof. René Guillermo Romero Galarza
Wañuypatapi Chajra Runa - Prof. René Guillermo Romero Galarza
Kawsayninchik - Juan Revollo Valencia
Luqt'u Kayqa Allin - Juan Revollo Valencia

Testimonios
Qhoyas Llank'ay - Benjamín Ramírez
Tiay Prima - Delina Beér
Tata Pukara Fiesta - traducción

Relatos históricos
Malagüero - adaptación y traducción
Tumbez-Tunupa - Robert Beér

Ensayo
Campo Kausay - Robert Beér

Leokina Qhocha
Ecuador llajtapi machu runas willanku ajinata:
Manchay manchay ñaupa pachaspi, nin, karqa uj may chhikan katari; kay millana kataritaj llojsimorqa uj Leokina nisqa qhochamanta.
Noqanchej runastataj kay katareqa wacharqa. Wisanmanta llojsimorqanku warmis. Ñaupajta qharis llojsimorqanku, chaymanta warmis.
Kay kataritaj yachacherqa runasman chajrasta ruayta, chaki llank’anatapis ruacherqa. Warmismantaj jaywarqa Mama Ninata, umanchasqasninmantataj runasqa qallarerqanku wayramantawan paramantawan jark’akuyta ch’ujllaspi.
Uj p’unchaytataj, uj mana allin runas, mana allinkunata ruasqankumanta, phiñacherqanku kataritaqa; chaymantataj ruasqanmanta phiñakuspa qallarerqa runasta wañuchiyta chajrasninkuta t’ustiyta venenoyoj kirusninwan may chhikan manchay kallpayoj chupanwan ima, mayqenchus lliuj lliujjinalla karqa. Ayllustaj chinkarqa, chay runastataj pikunachus mana katarimanta ayqerikorqankuchu, sonqo nanayta katareqa wañucherqa.
Chaymantataj chay runasqa qhochamanta mañarqanku, jark’ananta. Mama Leokinataj, wawasninta khuyaspa, yanapayta mañarqa phuyusmanta wayrasmantawan. Uj manchay phiña maqanaku karqa; qhochaj yakusnin ch’urkuyakuspa t’impusarqa uj millana qhapariywan; chaymantataj kinraykunasmanta jich’akuspa vallesta p’ujrustawan junt’arqa...
Uj p’unchaytataj, phiña mayuswan lasoswanjinalla, manchay jatun phiña mayuswanqa Mama Leokina watarqa jatarikoj t’ustej wawanta, kataritaqa, chaymantataj thañikuspa p’amparqa chay katarinta wiñaypaj watasqata qhochaj ukhu pampapi. Manaña ujtawan runasta mikhunmanchu nitaj llajtasninkuta ujtawan t’ustinmanchu nispa. Tukuy allinpi kausankuman, ayllustaj jallp’ata llank’ayta atinkuman llamp’u sonqoyojta, wauqesjinalla, uj tataj wawasninjinalla nispa.
Chayrayku runas qhochasman t’inkasta jaywaj kanku, "mama qhocha" nispa, imaraykuchus chay qhochas phurmuyta atinkuman, chanta millay sajra uywasta rikhurichinkuman ima.

Vocabulario
millana - terrible
chaki llank'ana - arado de pie (sinón.: (quechua incáico) chaki tajlla)
umanchasqasninmanta - lit.: de sus consejos; siguiendo sus consejos
phiñakuspa - traduce "arrepentiendo"
venenoyoj - venenoso (sinón.: jampiyoj)
ch'urkuyapuy - encresparse
pujra - hondonada
jatarikuy - levantarse; sublevarse
allinpi kausay - vivir en paz
t'inka - regalo; aquí: ofrenda
phurmuy - rebosarse, desbordarse

fuente: Franklin Barriga Lopez - "Los mitos en la región andina: Ecuador." ("Leoquina.") 1984.
tijrarqa: Robert Beér.
P'UTUSI ORQO
Wiñay ñaupa wataspi, P’utúsi lugarpi ni uj llajta karqachu. Ch’usaj pampapi jatun P’utúsej orqollan pukarajina sayarej. Chakinpi, ichhuslla phutiyta maywej, kinraykunaspitaj wayraj ñañu waqaynillan uyarichikoj.
Chay ñaupa tiempospitaj, Inka runas kausaj kanku kay Bolivianchejpi.
Chanta, uj kuti uj jatun Inka kasqa, Wayna Qhapaj sutiyoj. Paytaj tukuy runaspata kamachejninku karqa.
Manchay qhapaj karqa; wasinpi chuwasnin, vasosnin, juch’uy kutanasnin ima qorimanta kasqa; qoriwan k’anchanchasqa tukuy imasnin wasinpi; kasqataj juch’uy runitas, qorimanta ruasqas, ayllusninman rijch’akoj.
Kay Inkataj manchayta guerranakunan karqa waj llajtaswan, Tawantinsuyu sutiyoj nacionnintinta jark’ananpaj.
Jinataj, guerranakoj jamusqanku Waraní runas montes ukhumanta. Chay P’utúsikama chayasqankutaj. Tukuy chaypi runasta millayta wañuchisarqanku, wasisninkuta laurachispa, tukuy imata t’ustispa.
Chaypachataj, Wayna Qhapaj waj ladopi kasasqa. Kay Waranispaj ruasqasninkumanta uyariytawankama, apurata soldadosninta tantarqa uj jatun ejersitupi. Chanta Waraniswan tinkukoj risqa. Chaypi, waraq’asninkuta silbachispa, fierota maqanakuspataj, Inkaj runasnin Waranista atipasqanku. Ayqechiytawankamaqa, uj jatun mikhuyta tukuy soldadosninpaj wakicherqa, chantataj takispa tususpa ancha kusisqas fiestata ruasqanku.
Jinamantataj, P’utúsi lugarpi kasaspa, Jatun Inkaqa P’utúsi orqota rikusqa.
Uj diataj, runas orqo qayllanmanta jamorqanku Inkawan parlaj. Chay runasqa "Ashqa qhoya qolqe tian chay orqopi." nispa willarqanku. Chanta, chay ratopacha Wayna Qhapaj qhoya llank’ajkunata kacharqa orqoman.
Wichariytawankama, paykunaqa uyarerqanku uj jatun waqayta orqomanta llojsimusajta, orqontinta millayta kharkatichisajta: "Ama kay orqomanta qolqenta orqhonkichejchu, ujkunapaj jallch’asqa!" nisqa. Sustowan mancharikuspa, ayqesqanku Wayna Qhapajman willaj: "Uj waqay orqonchej ukhusninmanta p’utusan." nispa.
Chay kutimantapacha, wiñaypaj, chay llajtanchej "P’utúsi" sutiwan sutichakorqa.
Qhepan wataspi, manaña Inkas kasajtinku, uj runa, Diego Wallpa sutiyoj, llamasninta michisarqa orqoj chakinpi. Mana qhawarinankama, uj llamanqa orqo pataman wicharisqa. Reparakuytawankamataj, qhepanta risasqa, llamanta mask’aspa chay pataspi, chaypitaj urmakusqa, urmakuspataj uj qewiñamanta jap’ikorqa … qewiñaqa q’alá llojsisqa, chay jallp’a urapitaj ujllapi rikhurisqa asqha qolqe.
Muspharikusqanpi, chaymantapacha kay Diego Wallpaqa qolqeta orqhoyta qallarerqa. Jina, casi uj watantinta llank’akuspa, qhapajman tukupusasqa.
Jinapi, uj waj runa kasqa, Wanka sutiyoj. Payqa Wallpaj chimpanpi tiakorqa. Sapa dia Wallpata risajta jamusajta rikuspa, chanta aswan sumaj kausayninta, aswan sumaj p’achasninta qhawapayaspa, moq’ewan taporqa Wallpata: "Maypitaj llank’akunki, chhikata qhapajyanaykipajri?" Wallpataj mana willayta munarqachu, chantataj uj dia Wanka Wallpataqa machaykuchisqa, chaypitaj Wallpa sut’inta willarqa qhoyanmanta.
Q’ayantintaj, Wallpa rikucherqa Wankaman qhoyanta. Uj qhoyatataj Wankamanqa qorerqa, paypaj qayllanpi, nerqataj: "Iskayninchej orqomanta partinakusunchej."
Chanta Wankaqa, qhoyan mana asqha qolqeyoj kasqanta rikuspa, nerqa Wallpata: "Qhoyallaykipi llank’asunman purajmanta, asqhalla chaypi kanman iskayninchejpaj." Nejtintaj, Wallpa "Manapuni!" nin. Jinamantataj, maqanakuspa, phiñanakorqanku.
Chaypacha, Wanka patroninman willakamusqa. Patronnintaj orqoman wicharispa, estakata churakaporqa chay qhoyasninkupi "Kunan kay qhoyas España runaspata!" nispa.
Chay kutimantapacha, asqha runas jamorqanku España nacionmanta, waj qhoyasta kicharej. Kay runastaj qhepakorqanku P’utúsi llajtapi, wasisninkutataj oqharicherqanku. Chayrayku chay llajtaqa ancha jatunman ancha qhapajman kutiporqa.
Manachus Wallpa qolqeta tarikunman karqa, P’utúsi uj juch’uy llajtitallaraj kanman, nitaj qhoya runas chaypi llank’ankumanchu karqa.

ICHA KAY PALABRASTA MANA REJSIWAJCHU:
pukara: - uj jatun cuartel, jatun perqasniyoj. llajtasta guerraspi jark’ananpaj.
maywiy: - "kuyuy" niyta munan.
kinray: - "ladera" niyta munan.
Inka runas: - ñaupa runas pischus Ecuador, Peru, Bolivia llajtaspi kausaj kanku.
Tawantinsuyu: - jiná sutikorqa tukuy Inkaspata nacionninku.
Waraní runas: - kay runas tiakunku Santa Cruz montes ukhupi. Ñaupa tiempospitaj ancha phiñamanta tukuy wakin llajtaswan guerrayaj kanku.
p'utuy: - "llojsimuy" niyta munan.
qewiña: - uj laya sach'ita.
España runas: - Kay runas, karu España sutiyoj llajtamanta chayamuspa, Inka runasta guerraspi atiparqanku. Chaymantataj mosoj kamachejkunaman, mosoj qhapajkunaman tukukorqanku; castellano rimaypi parlayta yachacherqanku.

VOCABULARIO SUPLEMENTARIO
kamachej - el que ejerce mando, jefe
kutana - piedra de moler; mortero, morterito
guerranakuy - (cast.) hacer la guerra (sinónimo: maqanakuy)
t'ustiy - arrasar, destrozar; desordenar
apurata - (cast.) presurosamente
waraq'a - honda (sinónimo: warak'a)
jatun mikhuy - banquete
waqay - voz (sinónimo: kunka)
kharkatitiy - temblar (sinónimo: khatatay)
ujkuna - otros (sinónimo: wajkuna)
sutichakuy - llamarse, ser llamado
muspharikusqanpi - soñando, delirando; en un delirio
qhawapayay - critiquizar
moq'e - envidia

Литература Кечва, кичуа, кечуа. Literatura Quechua
Tagged on:                                                                                                                                                                                                                         

One thought on “Литература Кечва, кичуа, кечуа. Literatura Quechua

Залишити відповідь

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

9 visitors online now
9 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 66 at 06:52 am UTC
This month: 149 at 12-03-2018 07:33 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Ссылки по языку Кечуа, Кичуа, Кечва в интернете. Runasimimanta Internetpi Tiyanakuna Quechua Links

Ссылки по языку Кечуа, Кичуа, Кечва в интернете:    

Хосе Мануэль Брисеньо Герреро. JOSE MANUEL BRICEÑO GUERRERO. Biografia, Bibliografía, Obras

Хосе Мануэль Брисеньо Герреро. Биография, библиография, произведения. JOSE MANUEL BRICEÑO GUERRERO. Biografia, Bibliografía, Obras

Close