4 971 views

Купрієнко С. А. Словник Соціології (А-БАТЯР)

 

Гасло Дефініція

Аборт як соціальна проблема Аборт був узаконений в США і майже у всіх країнах Західної Європи з початку 1970-х років, а в Бельгії та Ірландії з початку 1990-х років. Хоча аборт був узаконений в Радянському Союзі за кілька років до його розпаду, політика щодо абортів згодом виступили на перший план в деяких країнах Східної Європи (наприклад, у Польщі), як результат спроби влади обмежити їх. Багато людей стверджують, що кількість абортів сама по собі являє собою соціальну проблему. Очевидно, що існує багато причин, чому жінки вдаються до аборту, в тому числі з-за нестачі грошей, проблем у відносинах, побоювання з приводу готовності до материнства, а також психологічних і фізичних проблем зі здоров'ям.
Абсолютне зубожіння дохід настільки низький, що не забезпечує можливість купувати предмети першої необхідності.
Абстрактний емпіризм термін, що використав К. Райт Міллс (1959) по відношенню до тих форм соціального оглядового дослідження, які передбачають кількісні методи, але мало додають до теоретичних традицій в соціології та до соціологічного пізнання.
Абстрактний соціальний клас "це сукупність індивідів, що
відрізняється наявністю характерних для них об’єктивних атрибутів
соціальних позицій, які, на відміну від соціального класу в його соціологічному розумінні, не володіють почуттям ідентифікації з іншими членами цієї сукупності, не усвідомлюють спільності інтересів, не мають власної організації."
Авангард (соціологія) передова частина буд-якого соціального руху, групи, класу.
Автоетнографія одна з досить поширених методик, застосовуваних в якісних дослідженнях ринку або в соціології. Метод ґрунтується на тому, що споживач, будучи об'єктом вивчення, стає ще й його суб'єктом. Він сам спостерігає за собою, своїми звичками і особливостями поведінки і фіксує свої спостереження.
Автономія соціальна можливість самостійного вибору і здійснення економічної політики, політичної або культурної діяльності індивідом, групою чи організацією.
Автономія соціології точка зору, зокрема, висловлена Дюркгеймом, згідно якої соціологія повинна формуватися як особлива наука, що має справу з рівней дійсності, який не може бути пояснений іншими дисциплінами: психологією або біологією. Дюркгейм вважав, що "суспільство" має стутс "sui generis" - тобто власним видом.
Автономна людина (Автономна та пластична людина) (autonomous man and plastic man) - розрізнення, проведене Голлісом (1977, 1987), між автономною людиною, тобто тим, що вибирає, раціональним, самовизначеним соціальним актором, що здатний до виконання цілей та висловленню власних інтересів та пластичною людиною, яка визначається соціальними структурами та біологією. Такий підхід широкоо розповсюджений в сучасній соціології, що акцентується на структурі та волі.
Авторитарної особистості теорія термін "Авторитарна особистість" запропоновано соціальним психологом Теодором Адорно в одноіменній роботі (1950), інші важливі розробки належать Е.Фрому та Б.Альтмеєру.
Авторитет "(нім. autoritat, від лат. auctoritas – влада, вплив) – 1) загальновизнане становище, вплив особи або організації в різних сферах суспільного життя, що ґрунтується на знаннях, високому професіоналізмі, організаторських здібностях, моральних цінностях, впливових психологічних рисах тощо. Розрізняють офіційний А. (ґрунтується
на прийнятих нормах, правилах, інструкціях тощо) та неофіційний або неформальний А. (ґрунтується на особистих якостях людини, її життєвому досвіді, навичках); 2) узаконена та інституціоналізована влада."
Агент 1) особа, яка діє за дорученням організації, установи тощо, уповноважений. 2) А. дипломатичний -офіційна особа, яка здійснює зовнішньо-політ. представництво. 3) У соціології - людина як носій соціальної функції, виконавець соціальної ролі 4) У природничих науках – діючий фактор у якому-небудь процесі або явищі.
Агенти соціалізації люди та установи, за допомогою яких відбувається процес соціалізації, залучення людини до культури, соціальних цінностей і норм та засвоєння соціальних ролей. Виділяють первинні і вторинні А.с. Агенти первинної – батьки, брати, сестри, бабусі, дідусі, близькі і далекі родичі, няні, друзі, ровесники, вчителі, тренери, лікарі, лідери молодіжних угруповань; виконують, як правило, множину функцій (напр., батько4опікун, адміністратор, вихователь, учитель, друг, товариш). Агенти вторинної – представники адміністрації школи, ВНЗу, підприємства, армії, міліції, церкви, держави, працівники засобів масової інформації, партій, суду тощо; виконують одну-дві функції.
Агітація різновид масової комунікації; засіб впливу, поширення ідей і лозунгів з метою вплинути на суспільну свідомість і настрої людей та спонукати їх до політичної чи іншої активності
Агломерація соціальна (лат. agglomerare – приєднувати, накопичувати) – фактичне скупчення, злиття взаємопов’язаних і взаємодіючих міських та інших поселень в єдиний міський територіальний комплекс. А.с. – прямий прояв урбанізації, який серйозно впливає на всі сторони життя населення, його мобільність, спосіб життя, культуру, спілкування, дозвілля тощо. А.с. має дві форми: активну, коли індивід прагне до впливу на соціальне середовище з метою його зміни (тобто зміни тих форм і цінностей, а також форм соціальної взаємодії і діяльності, які він повинен прийняти), і пасивну, коли він не прагне до впливу на нього. Показниками успішної А.с. є високий соціальний статус індивіда в новому соціальному середовищі та його задоволеність ним.
Агнативний Антропологічний термін, використовуваний для опису системи родства, при якій люди встановлюють свою спорідненість тільки по батьківській або чоловічій лінії. Таке ж значення має термін «патрилінійний». Див. Походження по чоловічій лінії
Аграрна соціологія розділ соціології, що досліджує соціальну структуру села та аграрного виробництва
Аграрне суспільство суспільство, в якому переважає аграрний спосіб виробництва та відповідні йому соціальні відносини
Агрегат соціальний (лат. aggregatus – приєднаний, зібраний) – територіальне скупчення людських індивідів, яке в певному відношенні є цілісністю (напр. населення країни, міста, села, району тощо). Внутрішньо надзвичайно складне, бо його утворюють численні індивіди, соціальні групи та прошарки. А.с. містить у собі формальні і неформальні структури, у ньому мають місце масові, стихійні і впорядковані процеси, діють статичні і динамічні закони та закономірності. А.с. – масове, але водночас і цілісне, структуроване соціальне утворення. Проблема А.с. висвітлюється в працях Г. Спенсера, Е. Дюркгейма, П. Сорокіна та ін.
Агрегативний аналіз даних форма аналізу на основі доступних джереж опублыкованих або ынших даних (наприклад, демографычних, статистики самогубств, як у Дуркгейма) для опису характеристик населення або схожою сукупносты особистостей.
Агрегація соціальна деяка кількість людей, що зібралася у певному фізичному просторі і яка не взаємодіє між собою свідомо.
Агрегування (соціологія)
Агресивність особистісна риса, схильність до агресії
Агресія ( лат. aqqressio - напад ) - поведінка, спрямована на завдання фізичної або моральної шкоди іншій особі, отримання переваги або самозахист. Агресія в м’якій формі відповідає соціальній нормі; жорсткі форми агресії засуджуються морально і (або) вважаються протиправними. Патологічна форма агресії, деструктивність - потяг до завдання шкоди і руйнування, що суперечить соціальним нормам та не має раціонального обгрунтування.
Адаптація культурна процес засвоєння індивідом норм культури
Адаптація професійна пристосування, звикання людини до вимог професії, засвоєння їм виробничо-техніч. і соц. норм поведінки, необхідних для виконання трудових функцій.
Адаптація соціально-політична процес активного пристосування індивіда до навколишніх умов, соціального і політичного життя.
Адаптація трудова активне пристосування індивіда до змінюваної трудової ситуації.
Адекватність математичного метода 1. Ступінь відповідності формальної моделі, що передбачається методом, xapaктeру досліджуваного з його допомогою соціолоrіч. явища. В силу відомих труднощів з формалізацією соц. закономірностей проблема Ам.м. в coціолоrіі стоїть дуже гостро. 2. Термін А.м.м., запозичений з тeoрії вимірювань, означає незалежність результатів застосування математіч. методу від тoro, яка саме шкала з числа можливих використовувалася при вимірі. Вимога такої А.м.м. є необхідною умовою адекватності методу в сенсі п. 1.
Адхократія "(лат. adhos – призначений для даного випадку + гр. kratos – влада) – 1) вміння керівництва державних, громадських та приватних структур приймати управлінські рішення в режимі соціального партнерства, пошуку соціального консенсусу і раціональності. У соціальному сенсі А. є альтернативою бюрократії і на практиці здатна
оптимізувати соціальний процес, коли реалізація важливих рішень гальмується бюрократичними процедурами; 2) організаційні формування (як правило, тимчасові), що займаються розробкою й аналізомнових питань. Створюються у вигляді невеликих організаційних одиниць і мають різні назви: робочі групи, цільові групи, робочі штаби, проектні групи, оціночні центри, команди, гуртки якості. Ці формування ніколи не зазначають у схемі організаційної структури."
Ажіотаж збудження, боротьба інтересів навколо будь-якої справи, питання.
Азарт 1) специфічний стан, що виникає в учасників спортивних або азартних ігор; 2) прагнення виграшу або перемоги як самодостатня ціль
Азартна гра вид ігор
Азійське суспільство
Азійсько-американські студії соціологічні дослідження азійських суспільств в Америці

Купрієнко С. А. Словник Соціології (А-БАТЯР)

Залишити відповідь

14 visitors online now
14 guests, 0 members
All time: 12686 at 01-05-2016 01:39 am UTC
Max visitors today: 27 at 12:07 am UTC
This month: 199 at 07-04-2018 02:24 am UTC
This year: 254 at 02-02-2018 01:06 am UTC
Read previous post:
Куприенко С. А. Текстуальный анализ книги «Свод и повествование об Ингах» Хуана де Бетансоса

Куприенко С. А. Текстуальный анализ книги «Свод и повествование об Ингах» Хуана де Бетансоса Прочитав не одну сотню разнообразных документов...

Каталог научных книг России

Каталог научных книг России   Автор Название Издательство Город Год Кол-во стр Под ред. Хараима Л.М., Лойко О.Т. Культура Отечества:...

Close